OGŁOSZENIA ZARZĄDU ROD

Zaproszenie


LUSTRACJA OGRODÓW

 

Zarząd ROD Pstrowskiego informuje o lustracji naszych ogrodów która odbędzie w dniu 13-07-2024r.

 

- Ogród II i III w godz. 10:00 -11:00

- Ogród I w godz. 12:00 – 14:00

 

Lustracja zostanie przeprowadzona pod kątem posiadania kompostownika, odpowiedniego przycięcia krzewów oraz ogólnej estetyki. Przypominamy że zgodnie z § 105 regulaminu ROD działka musi posiadać kompostownik i działkowiec ma obowiązek kompostować odpady organiczne pochodzące z działki.

Równocześnie zostaną skontrolowane przyłącza do mediów.

Prosimy o obecność.

                                                                                        Zarząd ROD

INFORMACJA


Zarząd ROD Pstrowskiego informuje iż w związku ze zmianą cen energii elektrycznej od 01 lipca 2024r. nasi gospodarze w dniach 30.06-01.07 przeprowadzą spis podliczników.

Rozliczenie za ten okres zostanie policzone standardowo na koniec sezonu ogrodowego.

                                                                                        Zarząd ROD


ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd

ROD PSTROWSKIEGO  W BYTOMIU

Zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

Które odbędzie się w dniu 06.04.2024 r.

w DOMU DZIAŁKOWCA ROD PSTROWSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL.BRZEZIŃSKIEJ 56

Początek obrad: 

W I terminie godz. 15.00 
  w II terminie godz. 15.30**

  

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

 

II termin nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

 

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

 

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

                                                                               

Porządek Obrad Walnego Zebrania

sprawozdawczo-wyborczego w ROD

 

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.       Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

4.       Zatwierdzenie porządku obrad.

5.       Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.

6.       Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7.       Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku.

8.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.

9.       Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

11.   Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.

12.   Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.

13.   Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.

14.   Dyskusja.

15.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,  głosowania nad uchwałami w sprawach:

1)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,

2)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,

3)      Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,

4)      Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,

5)      Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,

6)      Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,

7)      Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,

8)      Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,

9)      Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.

16.   Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

17.   Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

18.   Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.

19.   Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.

20.   Sprawy różne.

21.   Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach

23.03.2024 r.

w godz. od 14:00 do 16.00

27.03.2024 r.

w godz. od 16:00 do 18.00

W biurze Zarządu ROD

 

 Powiadomienie

 

Zarząd ogrodu informuje Szanownych Działkowców, iż dnia 13.04.2024r. zostanie uruchomiony wodociąg.    W związku z tym do dnia 12.04.2024r. należy sprawdzić i ewentualnie przygotować instalacje wodociągową.    

        Prosimy sprawdzić:

                 - licznik, ewentualnie wymienić

                 - zawór dopływu wody powinien być zamknięty

                 - plomby ( w przypadku braku, prosimy o kontakt z gospodarzem w celu jej założenia)

Działkowcy którzy się nie dostosują i wystąpi u nich niekontrolowany wyciek zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.

 

Uruchamianie wodociągu odbędzie się według kolejności:

           - ogród II i III o godz. 10:00 uruchomienie, od godz. 10:00 – 11:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy

  - ogród I o godz.14:00 uruchomienie, od godz. 15:00 – 16:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy

 

Dodatkowo działkowcy z niżej wymienionych ogrodów są zobowiązani do wymiany liczników wody:

                            Ogród. I działka nr.   11, 22, 23, 26, 35, 36, 50, 64, 72, 86, 87, 90, 106, 117,

                            Ogród. II działka nr.  15, 36,

                            Ogród. III działka nr. -

 

                                                                                                                                     Zarząd ROD
INFORMACJA (WAŻNE)

na rok 2024

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pstrowskiego w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej 56 prosi o wymianę wodomierza Zgodnie z Regulaminem i Uchwałą nr 11/2016 walnego zebrania z dnia 16 czerwca 2016 roku. Informujemy iż w tym roku utraciły swoją legalizacje wodomierze z datą produkcji do 2017 włącznie, jednocześnie informujemy że brak wymiany wodomierza z Państwa strony skutkować będzie naliczeniem opłaty za wodę zgodnie  z  Uchwałą  Nr  16/2021  Walnego  Zebrania  Członków  PZD w  ROD  Pstrowskiego  z dnia 31 lipca 2021 r. tj.; 0,50zł za 1 m2 działki, celem pokrycia strat.

Wykaz działek na których należy wymienić wodomierz:

Ogród I :  11, 22, 23, 26, 35, 36, 50, 64, 72, 86, 87, 90, 106, 117,

Ogród II : 15, 36,

Po wymianie oraz sprawdzeniu szczelności po uruchomieniu wodociągu, prosimy o jak najszybsze poinformowanie gospodarzy ogrodów w celu zaplombowania wodomierza.

                                                                                                                     Zarząd ROD 

 

 

Zapraszamy 

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami organizowanymi przez 
Krajowy Zarząd PZD.                            

                                 
                                                                                                           Zarząd ROD 
 
OGŁOSZENIE

Dnia 28.10.2023r (sobota) w godzinach porannych nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy. Odczyty odbędą się w dniu 28.10.2023r. (sobota):

Ogród II i III w godzinach 10:00 – 11:00

Ogród I w godzinach 12:00 – 15:30

 

Prosimy o obecność na działkach w celu udostępnienia wodomierzy do odczytu. Jednocześnie informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie po odczycie stanu zużycia wody.

Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną (rodpstrowskiego@interia.pl) lub do skrzynki przy drzwiach w Domu Działkowca (na kartce należy napisać nr. ogródka, nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan 32 m3).

Brak odczytu do 13.11.2023r. skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnie z regulaminem sieci wodociągowej ogrodu. (Uchwała WZ).

                                                                             Zarząd ROD


Zarząd ROD Pstrowskiego zaprasza na ......
OGŁOSZENIE

 

LUSTRACJA OGRODÓW 

Zarząd ROD Pstrowskiego informuje o lustracji naszych ogrodów która odbędzie w dniu 19-08-2023r.

- Ogród II i III w godz. 15:00 -16:00

- Ogród I w godz. 16:00 – 18:00

Lustracja zostanie przeprowadzona pod kątem posiadania kompostownika, odpowiedniego przycięcia krzewów oraz ogólnej estetyki. Przypominamy że zgodnie z § 105 regulaminu ROD działka musi posiadać kompostownik i działkowiec ma obowiązek kompostowania odpady organiczne pochodzące z działki.

Równocześnie zostaną skontrolowane przyłącza do mediów.

Prosimy o obecność.

                                                                         Pozdrawiamy Zarząd RODPrzypominamy , że 30.czerwca minął termin opłat za użytkowanie działki.UWAGA 
Od dnia 27.06.2023r Uchwałą nr 3/XIII/2023r Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD podwyższa się opłatę ogrodową uiszczaną przez działkowca po nabyciu działki na kwotę 500,00zł

                                                                                                      Zarząd RODKOMUNIKAT

Opłaty za użytkowanie działki obowiązujące w 2023r. uchwalone

przez KR PZD i Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD PSTROWSKIEGO w BYTOMIU.

Wszystkie opłaty należy obowiązkowo wpłacić do 30.06.2023r.

1.  Składka członkowska - 6 zł od działki

2.  Opłata ogrodowa - 0,95 zł od m2 działki (w tym 0,12 zł odprowadzane do OZŚl. Katowice)

3.  Opłata wodna - 8,82 zł - od działki posiadającej wodę.

4.  Opłata energetyczna - 21,60 zł - od działki posiadającej prąd.

5.  Opłata za wywóz śmieci - 242,10 zł od działki.

6.  Opłata inwestycyjna - 50,00 zł od działki

a)    Zakup i montaż lamp na alejkach – Ogród I,II,II

b)   Zakup dwóch pieców do „ Domu Działkowca”

 

NOWI DZIAŁKOWCY

1.  Podwyższona opłata ogrodowa - 500,00 zł

2.  Opłata inwestycyjna - 1250,00 zł

3.  Składka członkowska – 6 zł
Podziękowanie !!!

Zarząd ROD Pstrowskiego dziękuje za przybycie na Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym udało nam się sprawnie podjąć uchwały oraz przedstawić plan pracy na 2023r.

                                                           Dziękujemy

                                                          Zarząd ROD wraz z Komisją Rewizyjną

 ZAWIADOMIENIE

 

   Zarząd ROD Pstrowskiego zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2023 r. w Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56.

Początek obrad:
W pierwszym terminie godz. 15:00 w drugim terminie godz. 15:30

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

                   PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD

 

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.        Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

4.        Zatwierdzenie porządku obrad.

5.        Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .

6.        Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022r.(merytoryczne i finansowe).

7.        Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8.        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.

9.        Ocena działalności Zarządu ROD za 2022r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10.     Dyskusja.

11.     Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.

2)       Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

3)       Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.

12.     Projekt planu pracy na 2023r.

13.     Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.

14.     Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

15.     Dyskusja.

16.     Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1)          Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.

2)          Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[1],

3)          Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu, w tym:

      Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD6

4)          Uchwalenie planu pracy na 2023 r.

5)          Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.

17.     Sprawy różne.

18.     Zakończenie obrad.

 

                                   Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 15 i 22 kwietnia  w godz. od 16:00 do 17:00                                            w Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56

 

     Uwaga.

Okazało się, że nie wszystkie ogrody które powinny wymienić wodomierz zostały poinformowane, w związku z tym jako zarząd przepraszamy. Prosimy aby osoby które obecnie wymienią wodomierz, zachowały stary wodomierz do okazania przy plombowaniu.

                                                                                   Zarząd ROD


INFORMACJA ( PILNE)

Zarząd ogrodu informuje Szanownych Działkowców, iż dnia 01.04.2023rzostał uruchomiony wodociąg na naszych ogrodach, jednocześnie przypominamy o wymianie wodomierzy.

Lista działek na których nie zostały jeszcze wymienione wodomierze poniżej:

Ogród I : 2, 19, 21, 25, 30, 38, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 96, 99, 103, 104, 110, 115.

Ogród II : 19, 20, 21, 30, 34

Ogród III  4, 8.

Informujemy iż w tym roku utraciły swoją legalizacje wodomierze z datą produkcji do 2016 włącznie, jednocześnie informujemy że brak wymiany wodomierza z Państwa strony skutkować będzie naliczeniem opłaty za wodę zgodnie  z  Uchwałą  Nr  16/2021  Walnego  Zebrania  Członków  PZD w  ROD  Pstrowskiego  z dnia 31 lipca 2021 r. tj.; 0,50zł za 1 m2 działki, celem pokrycia strat.

Po wymianie oraz sprawdzeniu szczelności, prosimy o jak najszybsze poinformowanie gospodarzy ogrodów w celu zaplombowania wodomierza.

                                                                        Zarząd ROD


Powiadomienie

Zarząd ogrodu informuje Szanownych Działkowców, iż dnia 01.04.2023rzostanie uruchomiony wodociąg. W związku z tym do dnia 31.03.2023r. należy sprawdzić i ewentualnie przygotować instalacje wodociągową. Prosimy sprawdzić:

                    - licznik, ewentualnie wymienić

         - zawór dopływu wody powinien być zamknięty

         - plomby ( w przypadku braku, prosimy o kontakt z gospodarzem w celu jej założenia)

Działkowcy którzy się nie dostosują i wystąpi u nich niekontrolowany wyciek zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.

Uruchamianie wodociągu odbędzie się według kolejności:

- ogród II i III o godz. 10:00 uruchomienie, od godz. 10:1511:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy

- ogród I o godz.14:00 uruchomienie, od godz. 14:3016:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy


Dodatkowo działkowcy z niżej wymienionych ogrodów są zobowiązani do wymiany liczników wody:

            Ogród I : 2, 5, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 41, 42,43,47, 48, 51,54, 60, 62, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 114, 115.

                 Ogród II : 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42.

                 Ogród III 1, 2, 3, 4, 7, 8.

                                                                  Zarząd ROD INFORMACJA

(Wymiana wodomierzy)

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pstrowskiego w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej 56 prosi o wymianę wodomierza Zgodnie z Regulaminem i Uchwałą nr 11/2016 walnego zebrania z dnia 16 czerwca 2016 roku. Informujemy iż w tym roku utraciły swoją legalizacje wodomierze z datą produkcji do 2016 włącznie, jednocześnie informujemy że brak wymiany wodomierza z Państwa strony skutkować będzie naliczeniem opłaty za wodę zgodnie  z  Uchwałą  Nr  16/2021  Walnego  Zebrania  Członków  PZD w  ROD  Pstrowskiego  z dnia 31 lipca 2021 r. tj.; 0,50zł za 1 m2 działki, celem pokrycia strat.

Wykaz działek na których należy wymienić wodomierz:

       Ogród I : 2, 5, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 38, 39, 41, 42,43,47,48, 51,54, 60, 62, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 114, 115.

        Ogród II : 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42.

        Ogród III : 1, 2, 3, 4, 7, 8.

Po wymianie oraz sprawdzeniu szczelności gdy zostanie uruchomiony wodociąg, prosimy o jak najszybsze poinformowanie gospodarzy ogrodów w celu zaplombowania wodomierza.

                                                                                                                    Zarząd ROD
Informacja

Informujemy, że Uchwałą nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD, została przedłużona kadencja organów PZD do roku 2024 tj. zarządów, komisji rewizyjnych .W związku z powyższym informujemy, iż w tym roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD .                                                              
                                                                                                                     Zarząd ROD


UWAGA

NA STRONIE OGRODU (https://rodpstrowskiego.pl.tl) ORAZ TABLICACH INFORMACYJNYCH WYWIESZONO NOWE SKORYGOWANE LISTY Z OPŁATAMI. W POPRZEDNICH LISTACH POJAWIŁY SIĘ BŁĘDY W WYLICZENIACH.

                                                                     ZARZĄD ROD.

 

Przypomnienie – informacja

 Przypominamy że dnia 14 listopada mija termin podania stanu licznika.

 

Stan licznika można podać drogą elektroniczną (rodpstrowskiego@interia.pl) lub do skrzynki przy drzwiach Domu Działkowca (na kartce należy napisać nr. ogródka, nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan 32 m3).

Brak odczytu do 14.11.2022r. skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnie z regulaminem sieci wodociągowej ogrodu. (Uchwała WZ).

                                                 
                                                                                         
Zarząd RODOGŁOSZENIE

Dnia 28.10.2022r (piątek) w godzinach popołudniowych nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy. Odczyty odbędą się w dniu 29.10.2022r. (sobota):

Ogród II i III w godzinach 10:00 – 11:00

Ogród I w godzinach 12:00 – 15:30

Prosimy o obecność na działkach w celu udostępnienia wodomierzy do odczytu. Jednocześnie informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie po odczycie stanu zużycia wody.

Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną (rodpstrowskiego@interia.pl) lub do skrzynki na drzwiach w Domu Działkowca (na kartce należy napisać nr. ogródka, nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan 32 m3).

Brak odczytu do 14.11.2022r. skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnie z regulaminem sieci wodociągowej ogrodu. (Uchwała WZ).

                                                                                       Zarząd RODUwaga !!!

W związku z sygnałami o osobach próbujących okradać nasze działki, (na celowniku opał) prosimy o zapoznanie się z artykułem:

Policjanci ponownie przypominają kilka podstawowych zasad, które pozwolą uchronić się przed kradzieżą lub kradzieżą z włamaniem do altan. Podstawą jest odpowiednie zabezpieczenie lub niepozostawianie przedmiotów wartościowych na ternie ogrodów działkowych. Zwróćmy też uwagę na osoby, które spacerują ścieżkami i niejednokrotnie oferują swoją pomoc, bo nie zawsze mają dobre i uczciwe zamiary. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, a także nie wpuszczajmy osób nieznajomych na teren swoich posesji i do altan. Niektórzy, bowiem mogą być zainteresowani bardziej tym, co posiadamy, niż udzieleniem nam pomocy.

Aby nasza działka nie była narażona na dewastację oraz kradzież pamiętajmy, by nie zostawiać w altankach przedmiotów wartościowych bez nadzoru. Kosiarki, piły, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kuchenki i butle gazowe powinniśmy w okresie zimowym przenieść w inne bezpieczne miejsce, np. do zamkniętej piwnicy w miejscu zamieszkania.

Jeżeli jednak przedmiotów nie da się przenieść warto oznaczyć je w sposób trwały, zrobić dokumentację fotograficzną oraz zachować wszystkie dokumenty gwarancyjne. Wartościowe narzędzia należy umieścić w miejscu niewidocznym. Pamiętajmy, aby altankę zabezpieczyć w atestowane zamki i drzwi oraz kraty w oknach, a nawet alarm. Każda trudność w pokonywaniu przeszkód może zniechęcić włamywacza do działania.

Zadbajmy o bezpieczeństwo na działkach wspólnie z sąsiadami. Podczas ich nieobecności sprawdzajmy, czy nie doszło u nich do kradzieży, a w sytuacjach wątpliwych warto skontaktować się właścicielami. Zwracajmy uwagę na obcych, którzy bez celu chodzą po ogrodach działkowych.  Pytanie "Kogo Pan szuka?" może skutecznie odstraszyć złodzieja. Wszelkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje należy na bieżąco zgłaszać Policji pod numer alarmowy 112. 

                                                                                        Zarząd ROD


Uwaga, Zapraszamy !!!

 

3 września zapraszamy na imprezę Dożynkową - Zakończenie Lata na naszym ogrodzie.

Tradycyjnie przy Domu Działkowca od godziny 16:00, oferujemy kawę, herbatę, grill oraz zabawę muzyczną. Pozostałe napoje będzie można zakupić lub przynieść ze sobą. Jeżeli wśród nas są osoby chcące pochwalić się swoimi zdolnościami cukierniczymi, gorąco zachęcamy i zapraszamy do kontaktu. Słodkości do kawy i herbaty będą super.

W dniu imprezy będziemy rozdawać taloniki na potrawy z grilla a dodatkowe porcje będzie można zakupić. 
Taloniki będą wydawane od godz.16:00 do godz.18:00

Tego dnia parking będzie zamknięty na czas trwania imprezy.

ZAPRASZAMYZaproszenie Informacja !!!

 

Zarząd ROD Pstrowskiego po przeprowadzonej ankiecie w trakcie lustracji informuje o organizacji w dniu 03.09.2022r. zabawy zakończenia lata – dożynkowej.     Dalsze informacje w krótce.

 

                                                                                                                     Zarząd ROD 


OGŁOSZENIE
 
LUSTRACJA OGRODÓW
 
Zarząd ROD Pstrowskiego informuje o lustracji naszych ogrodów która odbędzie w dniu 23-07-2022r.
- Ogród II i III w godz. 15:00 -16:00
- Ogród I w godz. 16:00 – 18:00
Lustracja zostanie przeprowadzona pod kątem posiadania kompostownika, odpowiedniego przycięcia krzewów oraz ogólnej estetyki. Przypominamy że zgodnie z § 105 regulaminu ROD działka musi posiadać kompostownik i działkowiec ma obowiązek kompostowania odpady organiczne pochodzące z działki.
Równocześnie zostaną skontrolowane przyłącza do mediów. 
Prosimy o obecność.
 
 
                                                                          Pozdrawiamy Zarząd ROD


 

 

Podziękowanie!!!

Zarząd dziękuje wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Sprawozdawcze na którym omówiliśmy co zrobiliśmy, jakie mamy plany na ten rok oraz zostały uchwalone opłaty na ten rok. Dziękujemy również za przybycie naszego Pana Dzielnicowego który przedstawił kilka istotnych spraw.

 

                                                                                       Dziękujemy Zarząd ROD

KOMUNIKAT

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PSTROWSKIEGO” w Bytomiu informuje, że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 23.kwietnia.2022 roku podjęto uchwały w sprawach:

 

 Uchwała nr 1/2022  -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 rok

 Uchwała nr 2/2022 -  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD

                                    za  2021  rok.

 Uchwała nr 3/2022 -  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej                                                                                                ROD w 2021 roku.

 Uchwała nr 4/2022  -  w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust.1 Statutu PZD                                                                        ( dokooptowanie Pani Alicji Buk )

 Uchwała nr 5/2022   -   w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w kwocie 0,90gr.od m²

 Uchwała nr 6/2022  -  w sprawie wysokości opłaty wodnej w kwocie 6,30 zł.

 Uchwala nr 7/2022-   w sprawie wysokości opłaty energetycznej w kwocie 24,42 zł.

 Uchwała nr 8/2022 - w sprawie  wysokości opłaty za wywóz nieczystości

                                      w kwocie 227,00 zł.

 Uchwała nr 9/2022 -  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego, ( zakup szamba )         

 Uchwała nr 10/2022   -   w sprawie  wymiany drzwi wejściowych wraz z daszkiem

                                     partycypacja 30 zł.

 Uchwała nr 11/2022  -   w sprawie  zakupu lamp ledowo-solarnych oraz kamer

                                       partycypacja 20zł.

 Uchwała nr 12/2022   -   w sprawie  zmiany zagospodarowania ROD.

 Uchwała nr 13/20122  -   w sprawie planu pracy na 2022 rok.

 Uchwała nr 14/2022 -  w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu                                                                                          pracy społecznej w ROD.

 Uchwała nr 15/2022   -   w sprawie  preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok.


 

INFORMACJA !!!

 

W dalszym ciągu prosimy działkowców z 2 alei na 1 ogrodzie o pozamykanie zaworów przed wodomierzem i poinformowanie gospodarza lub zarząd o tym fakcie.

 

 

Zarząd ROD

INFORMACJA

 

Informujemy że na naszych ogrodach została uruchomiona sieć wodociągowa, z wyłączeniem alei 2 na 1 ogrodzie gdzie mamy wyciek. Prosimy działkowców z tej alei o pozamykanie zaworów przed wodomierzem i poinformowanie gospodarza lub zarząd o tym fakcie.

Jednocześnie działkowcy którzy demontowali na zimę lub mieli wodomierz do wymiany, prosimy o zgłaszanie się do gospodarzy w celu ich zaplombowania.

 

Zarząd ROD       


ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd ROD Pstrowskiego w Bytomiu zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 r.

Termin I godz.15:00,  Termin II godz. 15:30

 

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

10. Dyskusja nad punktami 6-9.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

         1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

         2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

         3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

12. Projekt planu pracy na 2022 r.

13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.

14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

15. Dyskusja nad punktami 12-14.

16. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

         1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.

         2) Uchwalenie realizacji zadań inwestycyjnych/remontowych w tym partycypacji finansowej  

             działkowców

         3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

         4) Uchwalenie planu pracy na 2022 r.

         5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 8 i 9.04.2022 w godz.16:00-18:00 w domu działkowca w ROD Pstrowskiego w Bytomiu ul. Brzezińska 56

 

 

 

 

 

INFORMACJA!

 

Na terenie ogrodów pojawiły się kontenery na odpady. Zgodnie z wymaganiami miasta musimy mieć odpady segregowane. W związku z tym na Ogrodzie I mamy : zmieszane, plastik, szkło, papier oraz bio. Ogród II : zmieszane i bio. Ogród III : zmieszane. Szczegóły będą omawiane na Walnym Zebraniu. Prosimy o racjonalne zarządzanie odpadami.         Segregacja jest taka sama jak w domu. Przypominamy jedynie że do Bio wrzucamy odpady które nie powinny być w kompostowniku. To nie jest kontener na trawę!!!                                                                                         Zarząd RODInformacja w sprawie wody !!

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi oraz zapowiadanymi przymrozkami woda będzie puszczana w późniejszym terminie.

W sprawie plombowania liczników należy kontaktować się
z gospodarzami ogrodów.

Jednocześnie przypominamy, iż brak plomby skutkuje naliczaniem stanu wody ryczałtowo.

 

                                                                                                Zarząd ROD

 

 

                                        Powiadomienie

Zarząd ogrodu informuje Szanownych Działkowców, iż dnia 02.04.2022r. zostanie uruchomiony wodociąg.      W związku z tym do dnia 01.04.2022r. należy sprawdzić i ewentualnie przygotować instalacje wodociągową. Prosimy sprawdzić:

                              - licznik, ewentualnie wymienić

                              - zawór dopływu wody powinien być zamknięty

                              - plomby ( w przypadku braku, prosimy o kontakt z gospodarzem w celu jej założenia)

Działkowcy którzy się nie dostosują i wystąpi u nich niekontrolowany wyciek zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.

Uruchamianie wodociągu odbędzie się według kolejności:

- ogród II i III o godz. 9:00 uruchomienie, od godz. 9:30 – 11:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy

- ogród I o godz.12:00 uruchomienie, od godz. 12:30 – 14:00 odczyty oraz ew. plombowanie wodomierzy

Dodatkowo działkowcy z niżej wymienionych ogrodów są zobowiązani do wymiany liczników wody:

                                Ogród. I działka nr. 3. 9. 14. 17. 20. 34. 40. 63. 67. 84. 85. 93. 94. 107. 108. 113.

                                Ogród. II działka nr. 1. 9. 17. 39.

                                Ogród. III działka nr. 4

                                                                                                Zarząd ROD

KOMUNIKAT !!!

 

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

                                                                                                                              Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

                                                                                                                           Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.


Zdrowych, Spokojnych oraz Radosnych Swiąt !!!
                                                                          Życzy Zarząd.

WYMIANA WODOMIERZY!!!!

         OGRÓD I   – ogródki nr : 3,9,14,17,20,34,40,63,67,84,85,93,94,107,108,113 

         OGRÓD II  – ogródki nr: 1,9,17,39

         OGRÓD III – ogródek : 4 

                         Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pstrowskiego w Bytomiu przy ul. Brzezińskiej 56 prosi          o wymianę wodomierza Zgodnie z Regulaminem i Uchwałą nr 11/2016 walnego zebrania z dnia 16 czerwca 2016 roku. Nadmieniamy, że  obecny wodomierz w Państwa ogródku  nie posiada legalizacji.  Informujemy, że brak wymiany wodomierza z Państwa strony skutkować będzie naliczeniem wody zgodnie  z  Uchwałą  Nr  16/2021  Walnego  zebrania  członków  PZD w  ROD  Pstrowskiego  z dnia 31 lipca 2021 r. tj.; 0,50zł za 1 m2 działki, celem pokrycia strat.

                                                                                                                                              Zarząd 


Pilne!

Ponawiamy naszą prośbę do działkowców którzy byli nieobecni podczas spisywania liczników wody, o jak najszybsze podanie ich stanów do zarządu, gospodarzowi lub poprzez środki elektroniczne. (nr. ogrodu, nr. ogródka. nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan32 m3) 

Brak odczytu do 14.11.2021r. skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnie z regulaminem sieci wodociągowej ogrodu.(Uchwała WZ).

 Zarząd 

Witamy!

Prosimy działkowców którzy byli nieobecni podczas spisywania liczników wody, o jak najszybsze podanie ich stanów do zarządu, gospodarzowi lub poprzez środki elektroniczne. (nr. ogrodu, nr. ogródka. nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan32 m3)

                                                               Zarząd


Prośba !!!

 

W związku z wieloma błędami przy podawaniu stanów wodomierzy, przypominamy że należy podać tylko cyfry oznaczone na czarno. (dołączamy zdjęcie poglądowe).

  Z góry dziękujemy.


 OGŁOSZENIE PILNE

 

 

W związku z rozpoczęciem prac związanych z wymianą ogrodzenia na ogrodzie II, prosimy o obecność na ogrodzie właścicieli działek z numerów nieparzystych, w sobotę o godz.10:00 16.10.2021r.

                                                               Zarząd

OGŁOSZENIE

Dnia 29.10.2021r (piątek) w godzinach popołudniowych nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy. Odczyty odbędą się w dniu 30.10.2021r. (sobota):

Ogród II i III w  godzinach 10:00 – 11:00

Ogród I w godzinach 12:00 – 14:00

Prosimy o obecność na działkach w celu udostępnienia wodomierzy do odczytu. Jednocześnie informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie po odczycie stanu zużycia wody.

Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną                                  (rodpstrowskiego@interia.pl) lub do skrzynki na drzwiach w Domu Działkowca (na kartce należy napisać nr. ogródka, nazwisko i wskazanie wodomierza np.: I/120 Nowak stan 32 m3).

Brak odczytu do 14.11.2021r. skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnie z regulaminem sieci wodociągowej ogrodu.          (Uchwała WZ).

Obowiązują nas wszystkich obostrzenia wydane przez władze Państwowe jak i Związkowe. Prosimy zwrócić uwagę na zachowanie odległości podczas odczytu.OGŁOSZENIE

                        Zapraszamy  nowych  działkowców  na  szkolenie  do  Delegatury  Rejonowej  w  Bytomiu  ul. Fałata 13                                      w dniu 06.10.2021r.(środa).


OGŁOSZENIE
 
Zarząd Ogrodu ROD Pstrowskiego, pragnie zorganizować zabawę taneczną w dniu 23-10-2021r. od godz.17tej. do........ Przewidywany koszt zabawy to 40 Pln od osoby, z czego część kosztów zostanie przeznaczona na remont świetlicy.
Zapewniamy dobrą zabawę przy DJ, kawę, herbatę, ciasto oraz 1 ciepły posiłek. Reszta we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z zarządem oraz wpłatę.
Zapisy trwają do 04-10-2021r. 

Szanowni Państwo,
 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu aktualnie eksponowana jest wystawa, która z pewnością zaciekawi działkowców. "Rośliny z paszportem" to ekspozycja przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zwiedzając wystawę można dowiedzieć się m.in.:
 
Czy pomidor może być chory?
Czy rośliny potrzebują paszportu?
Skąd wiemy, ile nasion z zakupionej torebki wykiełkuje?
Czy w Polsce uprawia się rośliny GMO?
Jak objawia się rak ziemniaka?
Czy jeden gatunek owada może zniszczyć duży las?
Dlaczego na granicy sprawdza się drewniane opakowania?
Czy środki chemiczne w uprawach roślin są groźne dla człowieka?
 
Na wystawie prezentujemy także szkło powiększające pod którym można zobaczyć owady, niszczące nasze uprawy. Oglądając wystawę podpowiadamy, jak dbać o ogród z pominięciem środków chemicznych.
 
Zaglądamy do szafki kuchennej, by zobaczyć, kto zamieszkuje w produktach spożywczych, i przyglądamy się roślinom, poszukując ledwie widocznych „bestii” pożerających nasze uprawy.
 
Dzielimy się wiedzą, jak szczepić drzewka w sadzie i założyć przyjazny owadom ogród, a także przepisem na naturalną gnojówkę roślinną.
 
Może warto zachęcić Państwa działkowiczów do zobaczenia wystawy (plakat w załączniku). Dla grup zorganizowanych oprowadzanie z kuratorem wystawy.
 
Bilet normalny 4 zł/ bilet ulgowy 2 zł.
 
Wystawa czynna do końca października 2021.
 
Serdecznie zapraszam! Anna JurzycaZarząd dziękuje za obecność na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,udało nam się sprawnie bez krzyku podjąć uchwały,omówić plan pracy a także uczcić 40 lecie PZD   oraz     75 lecie naszego ogrodu?

                                           DZIĘKUJEMYZarząd ROD informuje, że w dniu 31 lipca 2021 r.z uwagi na Wale Zebranie o godz. 15:00 i 75- lecie Ogrodu ROD Pstrowskiego , brama wjazdowa na parking będzie zamknięta. Prosimy o pozostawienie samochodów poza parkingiem.

Dziękujemy 
 LUSTRACJA  OGRÓDKÓW 2021


Zarząd ROD Pstrowskiego informuje, że w dniu 24 lipca 2021 r. ( sobota) zostanie przeprowadzona lustracja działek.
- godz. 10:00 Ogród nr II i III
- godz. 11:30 Ogród nr I
Ocenie podlegać będą m.in. estetyka ogrodu i posiadanie KOMPOSTOWNIKA                                      ZAWIADOMIENIE

 

   Zarząd ROD Pstrowskiego zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się

w dniu 31 lipca 2021 r. w Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56.

Porządek obrad:

W pierwszym I godz. 15:00 w II terminie godz. 15:30

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD

w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

                   PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3.      Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego .

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r.( merytoryczne i finansowe).

7.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r.( merytoryczne i finansowe).

8.      Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9.      Informacja Zarządu o wynikach kontroli prowadzonej w ROD.

10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

12.    Ocena działalności ROD Zarządu ROD za 2019 i 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

13.    Dyskusja.

14.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków , przedstawienie projektów uchwal i głosowanie w sprawach:

1.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

2.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

3.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

4.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.

5.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

6.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

15.    Projekt planu pracy na 2021 r.

16.    Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.

17.    Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.

18.    Dyskusja.

19.    Zatwierdzenie kooptacji członków do składu organów ROD.

20.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków , przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:

1.      Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia 2021 r.

2.      Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego) , w tym partycypacji finansowej działkowców.

3.      Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

4.      Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

5.      Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.    

21.    Sprawy Różne.

22.    Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 10 i 17 lipca  w godz. od 10:00 do 12:00 w Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56

 

Zarząd ogrodu informuje,
że w biurze Zarządu zostają wznowione dyżury.
Zapraszamy zainteresowannych .

22 czerwca 2021 r. w godzinach od 16 do 17 ( wtorek) 
1 lipca 2021 r w godz. od 16 do 17 ( czwartek ) 

 

                              OPŁATY ZA OGRÓDEK W 2021 ROKU

Zarząd ROD Pstrowskiego przy ul. Brzezińskiej 56 informuje, że na stronie    rodpstrowskiego.pl.tl ( zakładka Opłaty 2021i na tablicach ogłoszeń zostały zamieszczone opłaty za ogródek za 2021r. Informujemy, że zgodnie  z wytycznymi PZD media zostały naliczone zgodnie z fakturami z 2020 roku, natomiast pozostałe opłaty do czasu przeprowadzenia walnego zebrania pozostają bez zmian.                                  Prosimy o uiszczenie  opłat w terminie do 30.06.2021 r. na konto Banku PKO SA                     20 1240 4849 1111 0010 9691 4295 
Dane do przelewu: ROD Pstrowskiego w Bytomiu.
W tytule przelewu prosimy umieścić dane:
  Imię i Nazwisko , nr Ogrodu  I,II lub III / nr działki 1,2,3,itd. Pozdrawiamy  
Zarząd ROD 
Rozpoczynamy sezon
?. Prosimy o racjonalną gospodarkę odpadami. Przypominamy że na terenie ogrodu mamy monitoring , dlatego pewnych działkowców z alejki 3 i 4 z Ogrodu I zapraszam po odbiór odpadów które nie są odpadami komunalnymi?.Trawa, wanna, drewno. Następnym razem podamy do wiadomości numery ogródków z których działkowcy nie przestrzegają racjonalnej gospodarki..

UWAGA!

ZARZĄD OGRODU INFORMUJE SZANOWNYCH DZIAŁKOWCÓW, IŻ DO DNIA 28.03.2021, NALEŻY PRZYGOTOWAĆ OGRÓD DO URUCHOMIENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. PROSIMY SPRAWDZIĆ: EWENTUALNIE WYMIENIĆ/ ZAŁOŻYĆ LICZNIK.  ZAWÓR DOPŁYWU WODY W OGRÓDKU, POWINIEN BYĆ ZAKRĘCONY. Z/W NA PANUJĄCĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ, DOPŁYW WODY BĘDZIE URUCHOMIONY W MOŻLIWIE SZYBKIM TERMINIE, KIEDY WSZYSTKIE OGRÓDKI BĘDĄ NALEŻYCIE PRZYGOTOWANE. PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY LICZNIK MUSI POSIADAĆ PLOMBĘ W TYM CELU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z GOSPODARZEM OGRODU. ODCZYTY LICZNIKÓW ODBĘDĄ SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD BĘDZIE SKUTKOWAŁO DODATKOWYM OBCIĄŻENIEM FINANSOWYM DZIAŁKOWCA, U KTÓREGO WYSTĄPI NIEKONTROLOWANY WYCIEK WODY.

                                             Zarząd ROD Dawno nic nie pisali
śmy ?oto krótkie podsumowanie naszej akcji "zima" w domu działkowca.Kto pamięta jak było ??A tak teraz prawie skończone?? jeszcze trochę i będzie ładnie...


Ogłoszenie

Dnia 30.10.2020r (piątek)w godzinach popołudniowych nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy. Odczyty odbędą się w dniu 31.10.2020 r.(sobota) :

Ogród II i III w godzinach od 10:00 – 11:00;

Ogród I w godzinach od 12:00 – 14:00.

Prosimy o obecność na działkach w celu udostępnienia wodomierzy do odczytu. Jednocześnie informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie po odczycie stanu zużycia wody.

Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną lub do skrzynki na drzwiach w „Domu Działkowca”-(  na kartce należy napisać nr ogródka, nazwisko i stan wodomierza np.: I/120 Kowalski stan 32 m3)

Brak odczytu do 15.11. br. skutkuje naliczeniem średniego zużycia z trzech ostatnich lat .

Obowiązują nas wszystkie obostrzenia wydane przez władze Państwowe jak i Związkowe. Prosimy zwrócić uwagę na zachowanie odległości podczas odczytu.


W dniu 08.08 na terenie naszego ROD odby
ła się lustracja działek. Małe ,krótkie podsumowanie: na 168 ogródków 7 ogródków nie uzyskało punktów tzn. ogródki te są zaniedbane ,wymagające interwencji. 46 ogródków wymaga większego zaangażowania działkowców o czym informowaliśmy. 84 ogródki wymagają drobnej kosmetyki a 31 ogródków bez uwag. Pod uwagę brano : posiadanie KOMPOSTOWNIKA, estetykę- architektura i nasadzenia, uprawa warzywna oraz rekreacja.

Był to dobry czas na rozmowy i propozycje nad którymi będziemy wspólnie pracować, w tym roku jest to trudniejsze z/w na wirusa ale coś na pewno uda się zrealizować. Wszyscy zgadzamy się z problemem śmieci i ich składowania i tutaj wszyscy wspólnie musimy działać ponieważ tak być nie może. Apelujemy aby śmieci były wyrzucane zgodnie z oznaczeniami w szczególności na ogrodzie nr. II. dopiero wszystko dodatkowo zostało wysprzątane A sytuacja się zaczyna powtarzać A koszty wzrastają. Należy pamiętać że praca na ogrodzie musi być zgodna z regulaminem ROD m.in., dlatego przypominaliśmy aby rośliny nie wystawały znacznie za płot czy alejkę itp. To nie nasza złośliwość .
Dzi
ękujemy i Pozdrawiamy 

 

PYTANIE ? za co płacimy ? 
wywóz jednorazowy to 1100 zł. 


 

 ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd zawiadamia Szanownych Działkowców, iż z uwagi na pojawiający się problem z nadmiarem odpadów i wysokimi opłatami związanymi z wywozem tych odpadów teren w rejonie naszego śmietnika został objęty MONITORINGIEM . Przypominamy, że do naszych śmietników powinny trafiać odpady KOMUNALNE i TWORZYWA sztuczne, pozostałe odpady np. trawa ,gruz, papa, fotele, duże gabaryty   itp. powinny być utylizowane we własnym zakresie. Osoby które nie zastosują się do tej informacji otrzymają : zdjęcie ,filmik oraz fakturę za odbiór odpadów. Podczas 24h pracy kamery, z kilkoma osobami już rozmawialiśmy.

Regulamin ROD,  jasno wskazuje w paragrafie 68 pkt. 2, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają „zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych”. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmieci należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Przy czym należałoby podkreślić słowo „w pojemniku” a nie przy nim, koło niego czy w pobliżu pojemnika, bowiem składowanie śmieci obok wyznaczonych pojemników sprawia, że praktycznie niemożliwy staje się ich odbiór przez służby komunalne, które opróżniają wyłącznie same pojemniki, a nie zajmują się sprzątaniem śmieci pozostawionych  wokół kontenerów.

,, Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki."

Drodzy Działkowicze działamy ! Sytuacja z odpadami zmusiła nas do montażu kamer. Dziękujemy za pomoc gospodarzowi Stanisławowi.

INFORMUJEMY ,iż od tej chwili osoba która pozostawi odpady NIEKOMUNALNE lub niesegregowane TWORZYWA SZTUCZNE, zostanie obdarzona zdjęciem lub filmem + fakturą za wywóz.                 
                                                       Zarząd

Zarząd zwraca się do Działkowców o RACJONALNĄ GOSPADARKĘ ODPADAMI na naszych ogrodach. Wszyscy chcemy by było czyściutko i ładnie wokół nas .
W miesiącu kwietniu śmieci zalegające staraliśmy się odbierać na bieżąco nawet ogromne ilości odpadów ponadgabarytowych! Otrzymana faktura przerosła nasze najśmielsze oczekiwania dodatkowo otrzymaliśmy fakturę za spalone dwa pojemniki. Drodzy Działkowicze tak dalej być nie może , w takich przypadkach będziemy zmuszeni podwyższyć znacznie opłatę za wywóz śmieci a w obecnej sytuacji chyba nikt z nas użytkowników tego nie chce. Staramy się by opłata  z tego tytułu była jak najniższa w tym celu podpisaliśmy umowę      z nową firmą odbierającą odpady. Musimy dodać iż z/w na pandemię nie odbyło się Walne Zebranie  w związku z tym zaliczka wpłacana jest jak 2019 r. A jak wiadomo ceny za wywóz odpadów wszędzie wzrosły.

Dla przypomnienia :
Ogród I postawiono 3 kontenery na  odpady KOMUNALNE i 1 na TWORZYWO SZTUCZNE ,
Ogród II od ul. Brzezińskiej postawiono 1 kontener na odpady KOMUNALNE           i 1 na TWORZYWO SZTUCZNE od ul. Siemianowickiej 1 kontener na odpady KOMUNALNE, 
Ogród III postawiono 1 kontener na odpady KOMUNALNE


Z rana taka refleksja
?.
Zarząd ogrodu stara się aby opłaty które ponosimy były możliwie jak najmniejsze min.odbiór odpadów.Niestety to co się w tym roku dzieje z odpadami zwłaszcza na ogrodzie I wskazuje że opłaty będziemy musieli zwiększyć ponieważ to początek sezonu A śmieci gromadzone są w takich ilościach że nie mieszczą się do kontenerów .Trudno nam zrozumieć że 3 kontenery przeznaczone są na odpady mieszane A 1 kontener na tworzywo sztuczne. Były opony ,szafki lodówki wersalki,trawa , gruz itd.zamówiliśmy dodatkowy większy odbiór odpadów po pożarze wydzieliliśmy teren na śmieci A znowu w różnych innych miejscach znajdujemy niespodzianki.Apelujemy o rozważają gospodarkę odpadami ! Pamiętajmy to w dzisiejszych czasach są nie małe koszta które wszyscy ponosimy.


Polski Związek Działkowców

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03.04.2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.

 
 
 
 
 

W związku z wcześniejszym postem Zarząd ROD PSTROWSKIEGO postanowił uruchomić wodociąg na ogrodzie.
W miarę możliwości prosimy o informowanie Gospodarzy lub Zarząd drogą telefoniczną , internetową lub z pomocą skrzynki na listy zawieszonej na drzwiach domu Działkowca                           o konieczności plombowania. Z/W na panującą sytuację odczyty będą przeprowadzane                           w późniejszym terminie.
LICZYMY NA WYROZIUMIAŁOŚĆ I MOBILIZACJĘ W TYM TEMACIE.

Uwaga
!!!
Mimo odwołania terminu uruchomienia wodociągu prosimy, aby zawór dopływu wody w ogródku był zamknięty, a licznik zamontowany. Chcemy aby wszystko było przygotowane bo gdy tylko sytuacja   z wirusem na to pozwoli będziemy próbować uruchamiać wodociąg i przeprowadzać odczyty wodomierzy.       Proszę tą informację przekazywać dalej.
ŻYJMY W ZDROWIU 

PRZYPOMINAMY , iż wszelkie pytania i problemy można zgłaszać   do zarządu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
                                                                   Zarząd ROD 
UWAGA !!!
uruchomienie wodociągu z dnia 28.03.2010 r. zostaje odwołane do dnia 11.04.2020r.,  nowy termin uruchomienia wodociągu        i Walnego Zebrania zostanie podany   na stronie internetowej         i na tablicach ogłoszeń  

                                                                       Zarząd ROD 


UWAGA!!!! do czasu odwołania biuro ROD Pstrowskiego NIECZYNNE
- kontakt e- mail rodpstrowskiego@interia.pl            lub telefonicznie.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE PLANOWANE 04.04.2020r. ZOSTAJE

                     O D W O Ł A N E!
 Uruchomienie wodociągu nastąpi w dn .28.03.2020 r.

·  Ogród  I od godz.10.30 – 14.00 (odczyt i plombowanie wodomierzy).

· Ogr. II i III od godz.9.00- 10.00 (odczyt i plombowanie wodomierzy).

·Przypominamy o obowiązku udostępnienia licznika do odczytu , sprawdzenia i plombowania . Każda zmiana wodomierza lub kradzież musi być niezwłocznie zgłoszona do zarządu.

·Opłata wiosenna powinna być uregulowana najpóźniej do 30 czerwca br. na rachunek bankowy a opłata jesienna do 30.listopada . Wszystkie niejasności związane odczytami prądu i wody należy osobiście wyjaśniać w biurze zarządu  w trybie natychmiastowym .           Zgodnie z naszym regulaminem ogrodu licznikiem do rozliczenia energii elektrycznej jest licznik znajdujący się w skrzynkach na alejach działkowych .

·Wszystkie ważniejsze informacje można znaleźć na tablicach informacyjnych na terenie ogrodu oraz na stronie internetowej: www.rodpstrowskiego.pl oraz na facebook'u : Rodzinny Ogród Działkowy Pstrowskiego w Bytomiu .

·Według regulaminu ROD art.81 pkt.1 Działkowiec ma obowiązek zgłaszania wszystkich zmian danych osobowych .

·Wszystkie pozostałe sprawy można zgłaszać do zarządu w godzinach pełnienia dyżuru w „Domu działkowca”.

 

 DYŻUR : MARZEC 2020 r.


 Zarząd ROD Pstrowskiego informuje, że  w biurze Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56, Zarząd będzie
 pełnił dyżur : 

14 marca 2020 r. w godz: od 10:00 do 11:00 
a od godz: 11:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu


 
DNIA 26.10.2019 r.  ODCIĘCIE 

 DOPŁYWU WODY

 

OGRÓD I
W dniu 26.10.2019 roku ( sobota)  o godzinie  12:00                         
na Ogrodzie I nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy,     
w godzinach od 12:00 do 14:00 będą odczytywane stany
liczników zużycia wody. Prosimy o obecność  na działkach 
w celu udostępnienia wodomierzy do odczytu.
Jednocześnie  informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie  po odczycie stanu zużycia wody.
Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną lub do skrzynki na drzwiach Domu działkowca.
OGRÓD II  i III
                                                                                                                
W dniu 26.10.2019 roku ( sobota)  o godzinie  10:00                    
na Ogrodzie II i III nastąpi zamknięcie dopływu wody na okres zimowy,  
a w  godzinach od 10:00 do 11:00 będą odczytywane stany liczników
zużycia wody. Prosimy o obecność na działkach  w celu
udostępnienia wodomierzy do odczytu.
Jednocześnie  informujemy, że demontaż wodomierza na okres zimowy może nastąpić wyłącznie  po odczycie stanu zużycia wody.
Jeżeli licznik nie będzie ściągany na okres zimowy, stan licznika można podać drogą elektroniczną lub do skrzynki na drzwiach Domu działkowca.

                                                                                   Zarząd ROD

******************************************************************************************************


 
 

Informujemy, że zamknięcie dopływu wody wraz z odczytami wodomierzy zostanie przeprowadzone w dniu 26 października 2019 r. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej  i tablicach ogłoszeń.  
                                                                Zarząd ROD 

==============================================================================
 Relacja z Dnia Działkowca                                                 z dnia 31 sierpnia  2019 r.

Zabawa i integracja się udały. Pogoda dopisała. Konsumpcja: pyszne ciasta upieczone przez  Działkowców, kiełbaski, swojski chleb i smalec z kiszonym ogórkiem oraz  ciepły żurek były pyszne. Efekty świetlne na suficie, ścianach i podłodze sprzyjały dobrej zabawie. Fajna oprawa muzyczna DJ w szerokiej gamie muzyki wszystkim wpadła w ucho i nogi. Zarząd bardzo dziękuje wszystkim którzy sponsorowali i pomagali, żeby ten dzień był tak fajny. Wszystkie prace dzieci "Ogródek moich marzeń" były nagrodzone dyplomami i nagrodami.                                     Po przeprowadzonej lustracji, również trzy ogródki zostały wyróżnione, a ich użytkownicy nagrodzeni.   Uczestnicy się integrowali, a dobre humory dopisywały. Zapraszamy do zakładki GALERIA 

=================================================================================


Pogoda zaczyna dopisywać
?więc podajemy kilka informacji dla przypomnienia?:
06.sierpnia (wtorek)- dyżur zarządu od godz.16.00-17.00 bezpośrednio po ,odbędzie się zebranie zarządu.
10.sierpnia (sobota)planujemy zająć troszkę naszych najmłodszych ? gry zabawy itd. W Naszym Domu Działkowca.
31.sierpnia (sobota) Dożynki i tutaj zachęcamy wszystkich do współorganizacji??.To nasze wspólne święto chcemy je godnie uczcić?wstępnie planowany kącik dla dzieci i dorosłych?.Wszystkie szczegółowe informacje będą wywieszone na tablicach a także na stronie internetowej. Można również kontaktować się telefonicznie?.

                                                                                                                                                 Zarząd ROD


 
LUSTRACJA 
                           
OGRODÓW   I , II  i III

Zarząd ROD informuje, że w dniu 20 lipca 2019 r.     w godzinach: 
- Ogród II i III     od 13:00 do 14:00 
- Ogród I              od 14:00 do 16:00
zostanie przeprowadzona lustracja ogrodów pod kątem posiadania kompostowników, odpowiedniego przycięcia iglaków, żywopłotów i drzewostanu przy ogrodzeniu, nasadzeń oraz ogólnej  estetyki.
Prosimy o obecność. 

                                                                    Zarząd ROD    
DYŻUR   SIERPIEŃ 2019 r. :
 Zarząd ROD Pstrowskiego informuje, że  w biurze Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56 Zarząd będzie
 pełnił dyżur w dniu 

 06 sierpnia   2019 r. w godz:  od 16:00 do 17:00 ,

a od godz: 17:00 - odbędzie się posiedzenie Zarządu.


   
01.07.2019 r. na terenie naszego ogrodu odbyło się spotkanie z Policją .Celem spotkania było nawiązanie współpracy, kradzieże - włamania na naszym terenie a także ze strony dzielnicowego poruszono temat śmieci wokół naszych działek .

Ustalono w okresie nasilonych włamań kilka dat w których razem z Policją będziemy przeprowadzać nocne patrole (chętnych zapraszam do kontaktu z prezesem).PROŚBA DZIELNICOWEGO aby każdy incydent był zgłaszany na POLICJĘ nie bądźmy obojętni ponieważ każde zgłoszenie pozwala na częstsze patrolowanie rejonu w którym zdarzenia występują .(te ostatnie również można zgłosić gdyż nie uległy JESZCZE przedawnieniu).Temat bezpośrednio poruszony przez Dzielnicowego to śmieci wokół ?. Policja ma świadomość że nie wszystkie znajdujące się śmieci pochodzą od działkowców ale....... Wspólnie ze Strażą Miejską jest to zadanie priorytetowe aby ten teren nie był zaśmiecany , w tym celu zwiększona będzie obserwacja?. W związku z tym przypominamy że teren wokół ogródków nie jest wysypiskiem! Kolejne szersze spotkanie zaplanowano na corocznych DOŻYNKACH.Będzie okazja na rozmowę bezpośrednio z Dzielnicowym . Zarząd będzie w stałym kontakcie i wyraża chęć współpracy. "Powoli do celu"    

          DYŻURY ZARZĄDU                                      W  CZERWCU I LIPCU 2019 ROKU 

 

        Zarząd ROD Pstrowskiego informuje, że            w biurze Domu Działkowca przy ul. Brzezińskiej 56 będą dyżury Zarządu w dniach :

 11 czerwca  2019 r. w godz: 16:00 do 17:00 

 25 czerwca  2019 r. w godz: 16:00 do 17:00

 09 lipca  2019 r. w godz: 16:00 do 17:00

 23 lipca  2019 r. w godz: 16:00 do 17:00
   Zarząd ROD przypomina           o napełnieniu instalacji wodociągowej         w dniu 13.04.2019 r.
Prosimy o obecność.    
                   

                               WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE 2019

  W dniu  30.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze ROD Pstrowskiego .

Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Panią Wandę Surowiec, a wybrany jednogłośnie Przewodniczący zebrania       Pan Jarosław Kęsik przeprowadził  zebranie zgodnie z Porządkiem obrad.

Zebrani Działkowcy wysłuchali sprawozdań  Zarządu i Komisji Rewizyjnej, planu prac, preliminarzy,  proponowanych opłat na 2019 rok.  Zgodnie z porządkiem obrad , w  trakcie dyskusji  problematyczne pytania działkowców zostały  wyjaśnione.

Na walne zebraniu sprawozdawczo- wyborczym został wybrany nowy Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna  w składzie  :

ZARZĄD:

Prezes – Jarosław Kęsik

Wiceprezes – Grażyna Bartyzel – Skoczylas

Skarbnik – Henryka Rusin

Sekretarz- Elżbieta Kieliszek

Członek – Krystyna Ławińska

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca : Katarzyna Maklakowska

Zastępca: Aneta Literacka

Sekretarz: Sylwia Seher

Dziękujemy przybyłym  działkowcom za udział w zebraniu .

Liczymy na wsparcie i pomoc w działaniu a czasami o wyrozumiałość . 

Dziękujemy za zaufanie .


=================================================================================


  UWAGA        WODA 2019

 Zarząd ROD Pstrowskiego w Bytomiu informuje Szanownych Działkowców ,           że w dniach

13 kwietnia 2019 r (sobota)   będzie uruchomiany wodociąg na                       Ogrodzie nr I , II , III.

Ogród nr I – godz. 10:00 do 13:00 po przerwie 15:00 do 16:00.

Ogród nr II – godz. 10:00 do 13:00

Ogród nr III – godz. 9:00 do 10:00

W tym celu  Zarząd ROD prosi działkowców Ogrodu I II i III aby  do dat   wyznaczonych terminów obowiązkowo:

 - przygotowali studzienki  (powinny być wyczyszczone ze swobodnym dostępem do sprawdzenia wodomierzy),

- sprawdzili szczelność swojej instalacji wodnej na ogródku,/przede wszystkim pozamykać zawory i krany/

- działkowcy, którzy zdjęli liczniki na zimę , powinni je założyć i udostępnić do zaplombowania,

- działkowcy, którzy nie posiadają studzienek obowiązkowo je wybudowali.

Jednocześnie informujemy że:

Użytkownik działki  zobowiązany jest do przybycia na teren działki  w dniu puszczania wody. W przypadku gdy użytkownik nie zabezpieczy ujęć z których wycieka woda,  Zarząd  ROD zaślepi i zaplombuje ujęcie główne działki. Użytkownik działki poniesie koszty materiału i robocizny zaplombowania i ponownego podłączenia działki do wodociągu.Również  za ewentualne wycieki wody  związane z niezabezpieczeniem urządzeń na działkach zostanie obciążony działkowiec.

.

ZARZĄD ROD

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pstrowskiego w Bytomiu zaprasza wszystkich członkówna Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w dniu  30 marca 2019r w świetlicy Domu  Działkowca, ul. Brzezińska 56.

 

Początek obrad :  I termin  godzina 15:00 ,  II termin godzina 15:30.

 

W przypadku braku obecności wymaganej liczby członków w pierwszym terminie Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się niezależnie od liczby członków w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Ogrodu, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. /  § 62 ust.1 statutu PZD/.

Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste.

Indywidualne zawiadomienia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym zostaną wysłane na początku marca 2019r.

                                                                                                          Zarząd ROD 
KOMUNIKAT

Zarząd ROD zwraca się do  działkowców, którzy jeszcze nie uregulowali swoich należności za wykorzystane media                 w 2018r,      o jak najszybsze ich uregulowanie.                                Do Zarządu ROD  wpływają faktury za prąd i wodę ,            które należy opłacić  w wyznaczonych terminach.

Osoby, do których nie dotarła informacja o wysokości  kwoty do zapłaty , mogą otrzymać informację pod          nr         885 – 858 – 880 lub 509 – 170 – 527


OPŁATY ZA WODĘ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 


Zarząd ROD informuje, że kwotę należności można uzyskać
pod nrumerami telefonów:
 
509-303-740
885-858-880
509-170-527


OGŁOSZENIE

W dniu 26.10.2018r od godziny 16:00 do 18:00 będą wydawane kartki  z  naliczonymi opłatami za zużytą energię elektryczną i wodę.

Działkowcy , którzy nie mają możliwości płacenia przez Internet, mogą w tym czasie  dokonać wpłaty u Skarbnika ROD.

Należności należy wpłacić obowiązkowo do 30 listopada 2018r na konto  ogrodu.   

                          

Wpłaty należy dokonywać na konto nr 58 1750 0012 0000 0000 2984 1012                    

Raiffeisen Polbank na PZD ROD Pstrowskiego  Bytom
ul. Brzezińska 56                      

w tytule należy napisać nr ogrodu / działki i rodzaj opłaty.                           

 

                                                                                             Zarząd ROD


 Relacja z zabawy tanecznej z okazji Dnia Działkowca w dniu 29 września 2018 r.

Zabawa się udała i frekwencja dopisała. Efekty świetlne na suficie, ścianach i podłodze sprzyjały dobrej zabawie. Fajna  oprawa muzyczna DJ bardzo się podobała.

Było więcej tańczących jak siedzących. Uczestnicy się integrowali, a dobre humory dopisywały.  OBOWIĄZUJE OCHRONA DANYCH, DLATEGO TWARZY BRAK….Zapraszamy do zakładki GALERIA

 
 

   

                                                           Zarząd ROD                                 

                                    INFORMACJA !!!!


        Od dnia 05.06.2018 roku będą postawione pojemniki na segregację odpadów na plastik                i szkło .

Prosimy o segregację odpadów zdodnie                        z zawartą umową . Nadmieniamy, że obowiązuje zakaz wrzucania do kontenera na śmieci mieszane  zielonych odpadów z ogrodu. 

                                                                                                                                           Dziękujemy
                                                                                                                                            Zarząd ROD 

                                                                                            

 

 

                                        OGRÓD   - DZIECIOM

ZARZĄD ROD PSTROWSKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZA   22 CZERWCA 2018r

o godz. 14.30

NA:

FESTYN DLA DZIECI – PLAC PRZY ŚWIETLICY ROD.

W programie:

 DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA

1.    Gry i zabawy dla dzieci z nagrodami

2.    Biegi z przeszkodami

3.    Malowanie twarzy

4.    Największa bańka mydlana

5.    Pokaz radiowozu policyjnego i przejażdżka

6.    Wiele innych niespodzianek

 

Dla dzieci poczęstunek i napoje.

 

 

Zapraszamy Zarząd ROD


 Zarząd ROD informuje, że zostały wyznaczone dodatkowe dni w przyjmowaniu
opłat tj. 11 i 25 maja 2018 r. od godz. 16:00.
KOMUNIKAT

 

W związku z częstym wyłączeniem  zabezpieczeń w skrzynkach elektrycznych na alejach /zgłaszania działkowców o zwarciu prądu na działkach/  Zarząd zwraca się do działkowców, którzy nie mają zainstalowanych na swoich działkach wyłączników  nadprądowych tzw. esy , o zamontowanie tych urządzeń z bezpiecznikiem 10A .              W przypadku np. najechania na kabel kosiarką lub innej czynności , bezpiecznik wybije na działce i po usunięciu awarii można go sobie samemu włączyć.

W razie zgłoszenia o braku prądu na działce w wyniku wyłączenia zabezpieczenia w skrzynce elektrycznej na alei , sprawdzona zostanie instalacja elektryczna na działce . Jeżeli nie będzie  na działce zabezpieczenia esem , prąd włączony będzie dopiero po zainstalowaniu wyłącznika nadprądowego.

 

                                                                                     Zarząd ROD 

Zarząd ROD informuje, że w dniu 18 maja 2018 roku

w godz. od 16:00 do 18:00 będą przyjmowane opłaty

na KP od działkowców, którzy nie mają możliwości

wykonania przelewów bankowych.  

Zarząd ROD informuje, że zostały wyznaczone dodatkowe dni w przyjmowaniu opłat tj. 11 i 25 maja 2018 r. od godz. 16:00.


 

Posiedzenia   Zarządu   odbywają   się   w   każdy   pierwszy   piątek    miesiąca     w godzinach 17:00 - 19:00  w biurze  ogrodu. 

 

Dyżury członków Zarządu

W sprawach  przyjmowania wniosków  związanych  ze  zmianą użytkownika działki /sprzedaż/  i innych sprawach dotyczących funkcjonowania Ogrodu w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca  w godzinach 16:00 – 17:00

 

Zarząd ROD

 

 

ZAPROSZENIE

       Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pstrowskiego w Bytomiu
zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu
  15 .04. 2018 r.(niedziela ) w świetlicy Domu  Działkowca
przy ul. Brzezińskiej  56.

 

Początek obrad :  I termin  godzina 15:00 ,  II termin godzina 15:30.

 

W przypadku braku obecności wymaganej liczby członków w pierwszym terminie Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się niezależnie  od  liczby  członków  w  drugim  terminie.  Uchwały   podjęte  w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Ogrodu, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. /  § 62 ust.1 statutu PZD/.

Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste.     

                                                                                                          Zarząd ROD

                                                                  UWAGA

Zarząd ROD Pstrowskiego w Bytomiu informuje Szanownych Działkowców , że w dniach:

14 kwietnia 2018r (sobota)  od godziny  9:00 do  13:00  będzie uruchomiany wodociąg

na Ogrodzie nr II  i III.

21. 04. 2018 r. -  22.04.2018r. ( sobota - niedziela )  od godziny  9:00  do 16:00  nastąpi

uruchomienie instalacji  wodociągowej  na Ogrodzie nr I.

Uruchomienie wodociągu ogrodowego jest uzależnione od  samych działkowców.

W tym celu, Zarząd ROD prosi działkowców Ogrodu I II i III, aby  do dat   wyznaczonych terminów obowiązkowo: 

  - przygotowali studzienki, które powinny być wyczyszczone, ze swobodnym dostępem do sprawdzenia wodomierzy,  
  -  sprawdzili na ogródku szczelność swojej instalacji wodnej i zaworów  , które powinny być  zamknięte,
  - działkowcy, którzy zdjęli liczniki na zimę , powinni je założyć i zgłosić do zaplombowania, 
  - działkowcy, którzy nie posiadają studzienek mają obowiązek   je wybudować.

Jednocześnie informujemy że:

Użytkownik działki  zobowiązany jest do przybycia na teren działki  w dniu uruchomiania wodociągu.   W przypadku gdy użytkownik nie zabezpieczy ujęć z których wycieka woda,  Zarząd  ROD dokona odcięcia instalacji wodociągowej przy zaworze na terenie działki . Użytkownik działki poniesie koszty materiału i robocizny ww. robót, a  za wycieki wody zostanie obciążony.

Mając na uwadze wyżej wyznaczone terminy, Zarząd uważa, że  wszyscy działkowcy  winni prawidłowo przygotować  swoje instalacje  do uruchomienia wodociągu.  

W związku z powyższym prosimy działkowców, do dostosowania się do prośby Zarządu, co ułatwi pracę Zarządowi  i pozwoli wszystkim  uniknąć konfliktów dla dobra wszystkich Działkowców.

ZARZĄD ROD


 

 Szanowni Działkowcy!

 

 

  Informujemy, że od dnia 24 lutego 2018r. do 10 marca 2018r. włącznie      w  każdą sobotę od godz. 13:00 do 14:30 będzie można pobierać w biurze Zarządu  zawiadomienia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Ogrodu, które odbędzie się 15 kwietnia 2018r. Początek obrad                    o godz.15:00 w I terminie  II termin godz.15:30.

 

Z uwagi na rosnące koszty nadania pocztą zależy nam aby zawiadomienia odebrało w Zarządzie  jak najwięcej Działkowców. Wysyłanie pocztą rozpoczniemy 12 marca 2018r.

Zapraszamy .

 

 

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja